Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikułowskiego
na rok 2018
15.03.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych w związku z
przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023"
05.02.2018 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
konsultacjach społecznych w sprawie określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
02.02.2018 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu
uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018-2020”
25.01.2018 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu mikołowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu
mikołowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
05.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Konsultacje społeczne w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
wierzytelności Powiatu Mikołowskiego i jego jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego
uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.
23.11.2017 więcej
ZAWIADOMIENIE o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018.
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego
na rok 2018.
22.11.2017 więcej
Konsultacje: wysokość stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
Mikołowskiego w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie
powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Mikołowskiego.
22.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie: ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Konsultacje społeczne ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018”
28.09.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu
uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie...
20.09.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się